Bezvýkopové technológie
mikrotunelovanie

Headline

Spoločnosť TERRA – MONT s. r. o. bola založená ako pokračovateľský subjekt predošlej stavebnej činnosti našich konateľov. Zaoberáme sa výstavbou a rekonštrukciou inžinierskych sietí a vodohospodárskych stavieb, pričom k realizácií využívame aj maximálne výkonné technológie ako je mikrotunelovanie. Vykonávame výstavbu bytových a nebytových stavieb. Pre konečných zákazníkov realizujeme prípojky vody, elektriny, plynu, kanalizácie (aj bezvýkopovou technológiou)

Technológia

Prostredníctvom našej technológie sme schopní zabudovať potrubia v kratšom čase s minimálnym zásahom do životného prostredia, ako aj znížením nákladov na spätnú úpravu a rizika porušenia existujúcich inžinierskych sietí, než bežnou výkopovou technológiou.

Mikrotunelovanie

Teda technológia riadeného podvrtu sa používa v prípadoch, keď realizácia otvorenou ryhou nie je vhodná. Slúži pre výstavbu nových inžinierskych sietí. Metódu mikrotunelovania je možné využiť aj v stiesnených podmienkach, bez významného obmedzenia dopravy. Ešte pred samotným začatím prác, je potrebné dôkladne naštudovať vlastnosti geologického podložia a rozmiestnenie existujúcich inžinierskych sietí. V závislosti od toho sa vyberá trajektória a taktika vrtu. Samotné mikrotunelovanie sa vykonáva v troch fázach, a to je vŕtanie pilotného otvoru, jeho rozšírenie a zaťahovanie potrubia. Veľmi dôležitá fáza je vŕtanie pilotného otvoru, ktorá ovplyvňuje finálny výsledok. Vykonáva sa pomocou vrtnej hlavy, ktorá je zatlačovaná do zeminy tlačnou stolicou. Poloha vrtnej hlavy je pri každom posune kontrolovaná navigačným systémom, čo umožňuje vedenie vrtu, a tak sa dokáže vyhnúť rôznym prekážkam v trase pretlaku. Vrtná hlava je umiestnená na ohybnej vrtnej kolóne s vysokotlakovými dýzami. Vďaka kvapaline striekajúcej z dýz a rezným nožom je zemina rozrušovaná. Po prevŕtaní na druhú stranu sa vrtná hlava vymení za rozširovaciu a nasleduje rozširovanie vrtu. V poslednej fáze sa zatiahne potrubie. V závislosti od geologického podložia realizujeme vrty v priemere 1000 mm v dĺžkach až do 450 m. Výhodou tejto technológie je, že predstavuje minimálny zásah do životného prostredia a existujúcej infraštruktúry, čím minimalizuje náklady na spätnú úpravu.

Relining

Jedná sa o bezvýkopovú technológiu, kedy je do poškodeného potrubia vťahované potrubie z PE menšieho priemeru. Relinnig (metóda vťahovania) je jednou z foriem bezvýkopovej opravy potrubí a slúži k renovácií vodovodných a plynových potrubí, tlakových a gravitačných kanalizácií. Pre opravu technológiou Relining je potrebné zabezpečiť štartovacie a montážne stavebné jamy. Tieto jamy slúžia pre demontážne a montážne práce s pôvodným a následne aj novým potrubím. Pri rekonštrukcii sa používajú len strojové zariadenia určené priamo na zaťahovanie potrubia. Pôvodné potrubie pred samotným vložkovaním je mechanicky vyčistené a zbavené nežiaducich prekážok. Technický stav vnútornej časti je skontrolovaný TV kamerou. Sanácia sa ukončí tlakovou skúškou a prepojením starého potrubia s novým. Nakoniec sa na novom potrubí osadia nové prípojky. Výhodou tejto metódy sú nižšie náklady na sanáciu potrubí a rýchlosť prevedenia. Vťahovaním nového potrubia do pôvodného sa znižuje prietoková kapacita, a tak je táto metóda vhodná aj pri riešení problémov s nadbytočnou kapacitou hlavných vodovodných privádzačov.

Brestlining

Brestlining je ekologická metóda bezvýkopovej opravy potrubia a jeho novej pokládky v rovnakej trase. Využíva sa na obnovu všetkých starých tlakových potrubí, ak je potrebné zachovať rovnaký priemer potrubia alebo pôvodné potrubie zväčšiť. Nepoužíva sa pre výstavbu nových potrubí. Technológia berstliningu je založená na roztrhaní, alebo rozrezaní starého potrubia pomocou trhacej/ rezacej hlavy a súčasného zaťahovania nového potrubia do existujúcej trasy starého potrubia. Táto metóda je vhodná pri výmene potrubia z azebstocementu, sivej liatiny, prípadne betónu. Oproti ostatným metódam sanácie nedochádza k žiadnym otrasom a nenastáva ohrozenie ostatných vedení. Podľa veľkosti profilu je maximálna dĺžka jedného sanovaného úseku do 400 m (optimálne do 200 m). Postup práce je podobný ako pri Reliningu.